CARACTERÍSTIQUES I CONDICIONS

ENTITAT EMISSORA DELS TÍTOLS PARTICIPATIUS
L’Economat Social SCCL amb CIF núm. F65964413

Característiques generals

VALOR NOMINAL DE CADA TÍTOL 500 € i 100 €
Els títols participatius tenen caràcter nominatiu, estan destinats a persones físiques i jurídiques i són de circulació restringida.
REMUNERACIÓ 2% i 1’5% anual respectivament, amb liquidació d’interessos anual.
VENCIMENT Els títols vencen al cap de 5 anys. Totes les persones que desitgin el retorn dels títols passats els 5 anys se’ls retornarà l’import total i els interessos abans dels 3 mesos posteriors al venciment.
DRETS Les persones que adquireixin els títols participatius tenen dret d’informació de la cooperativa i de la seva situació financera.
La subscripció de títols es realitzarà per ordre de sol·licitud fins a completar l’emissió.

IMPORT GLOBAL DE L’EMISSIÓ
La suma del conjunt de títols emesos ascendeix a un import de 20.000 €, que es materialitzarà en dues sèries:

  • Sèrie 1: amb títols, on el valor nominal de cada títol, és de 500 €
  • Sèrie 2: amb títols, on el valor nominal de cada títol, és de 100 €.

El número de títols emesos dependrà de la quantitat de títols de cada sèrie fins a completar el valor total de 20.000€. La subscripció de títols es realitzarà per ordre de sol·licitud fins a completar l’emissió.

OBJECTIU DEL FINANÇAMENT
L’emissió dels títols es justifica per complementar les necessitats de finançament de les obres, acondicionament i abastiment de producte del nou local de L’Economat Social, que s’ubicarà al barri de Roquetes de Barcelona, al local comercial de l’edifici de la cooperativa d’habitatge en cessió d’ús CIRERERS.

PERÍODE D’EMISSIÓ del 21 de març al 30 d’abril de 2022, amb possibilitat d’ampliació.

NATURALESA DELS TÍTOLS

  • Es tracta de títols participatius de caràcter nominatiu, destinats a persones físiques i jurídiques, que tenen una circulació restringida, ja que per ser transmesos, necessiten la concurrència del cedent, del cessionari i el vist i plau de l’obligat en el títol.
  • Els títols han estat configurats per part de la cooperativa de treball L’Economat Social, que els emet, com un passiu de caràcter subordinat, és a dir, que en la prelació de crèdits determinada en situacions de desequilibri patrimonial greu, aquests se situen després dels creditors comuns i abans dels socis.
  • Les persones que adquireixin els títols participatius tenen dret d’informació de la cooperativa i de la seva situació financera, així com dret de participació en les assemblees de L’Economat Social, amb veu però sense vot, mentre siguin posseïdores dels títols.

Condicions

VENCIMENT El termini de venciment dels títols es fixa en 5 anys a comptar des de la seva adquisició.
L’Economat Social informarà als adquirents a través de comunicació fefaent, 2 mesos abans de finalitzar el període de 5 anys esmentat, sobre la possibilitat de prorrogar els títols o de sol·licitar el retorn del seu import.
Aquells que no vulguin prorrogar els seus títols, ho hauran de comunicar a L’Economat Social com a mínim, amb un mes d’anticipació al venciment del termini de 5 anys, i la cooperativa haurà de fer efectiu el retorn amb un termini màxim de 3 mesos posteriors a la data de venciment.

AMORTITZACIÓ ANTICIPADA L’amortització anticipada dels títols només es podrà sol·licitar a partir del primer any, moment en què la Cooperativa tindrà certa capacitat de retorn gradual de l’import dels títols, d’acord amb les següents condicions:

  • Les sol·licituds de retorn es registraran per ordre d’entrada i determinaran un nivell de prioritat, tenint en compte que la suma dels títols a amortitzar en el període d’un any, no podrà superar el 5% del saldo viu de títols.
  • Els retorns que s’hagin sol·licitat i estiguin dins de l’esmentada quota, s’hauran de fer efectius per part de la cooperativa, 2 mesos posteriors a la sol·licitud.
  • En relació a la part no atesa per ordre de prioritat perquè sobrepassi l’esmentat percentatge, s’inclourà en la quota del 5% de l’any següent.

Tot plegat sens perjudici de l’opció de recuperar l’import del títol, a través de transmissió d’aquest a un tercer tal i com preveu la clàusula següent.

TRANSMISSIÓ DELS TÍTOLS Es pot produir mortis causa o bé per actes inter-vivos. En aquest últim cas, en qualsevol moment de la vigència del títol, la persona titular podrà transmetre el(s) seu(s) títol(s) a un tercer adquirent, sempre que comuniqui la seva intenció al Consell Rector de la Cooperativa emissora del títol, amb trenta dies hàbils d’antelació a la data en que hagi de ser efectiva, indicant la identitat de la persona sòcia adquirent, i les condicions de la transmissió, que necessàriament s’haurà d’efectuar pel mateix import que els havia adquirit el cedent. Un cop la cooperativa hagi donat conformitat a l’operació, i aquesta s’hagi fet efectiva d’acord amb les formalitats corresponents, la cooperativa inclourà al nou adquirent en el Quadre de Registre de Titulars dels títols, de la present emissió.

LA REMUNERACIÓ S’estableix una remuneració anual del 2% pels títols de la sèrie 1 i de l’ 1’5% pels títols de la sèrie 2. Es preveu l’activació d’un 1% d’interès variable, retribució addicional al tram d’interès fix esmentat, com una fórmula de fer participar els prenedors dels títols, en situacions en què es fa notòria l’evolució econòmica positiva de la cooperativa. I això es determinarà amb caràcter anual, després de l’aprovació dels comptes anuals de la cooperativa, tenint en compte que el criteri per determinar l’esmentada evolució positiva, consistirà en la constatació de l’existència de com a mínim un 15% de beneficis (abans d’impostos) sobre els ingressos totals.

La liquidació dels interessos del tram fix d’interès s’haurà de fer efectiva com a màxim, tres mesos després de la seva meritació anual al número de compte indicat. Pel que fa al tram d’interès variable, en cas que aquest s’hagi activat d’acord amb les esmentades condicions, es farà efectiu tres mesos després de la finalització del termini de venciment dels títols.

DRET D’INFORMACIÓ Les persones posseïdores dels títols participatius durant la vida útil d’aquests, disposaran del dret d’informació de l’activitat de la cooperativa i la seva situació financera.

CONTACTE

Tel. 679 508 060

economatcoop.roquetes@gmail.com
www.leconomat.cat