FEPC

FONS D’EDUCACIÓ I PROMOCIÓ COOPERATIVA

El FEPC és un fons econòmic de reserva que, en el cas de L’ECONOMAT, es dota amb un 20% dels beneficis nets anuals de la cooperativa.
Per llei el FEPC es dota d’un mínim del 10%.


Aquest fons el gestiona íntegrament l’assemblea de Socis Col·laboradors, la comissió FEPC de L’Economat, composada per un mínim de 4 i un màxim de 10 socis col·laboradors i una persona sòcia treballadora (sense vot, només per a les tasques de secretaria tècnica).
Aquesta comissió estableix els criteris i procediment de destinació del FEPC, havent dissenyat una fitxa de sol·licitud per a la presentació de projectes.
PER A PROJECTES LIDERATS DIRECTAMENT PER L’ECONOMAT.
PER A PROJECTES DEL BARRI O ENTITATS DE L’AGROECOLOGIA, EL CONSUM CONSCIENT I L’ESS. PROJECTES TIPUS:

 1. Culturals del Barri
 2. Impacte comunitari al Barri
 3. En el marc de l’Agroecologia i/o la Sobirania alimentària (poden ser o no del barri)
 4. De mobilitat sostenible (poden ser o no del barri)
 5. De Consum Conscient (poden ser o no del barri)
 6. De l’ESS (poden ser o no del barri)

Per llei, el FEPC no es pot repartir entre els socis, és inembargable i té la finalitat de cobrir:

 • La formació en els principis i les tècniques cooperatius, empresarials, econòmics i professionals.
 • La promoció de les relacions intercooperatives.
 • La promoció de les activitats culturals, professionals i assistencials dels socis i sòcies de la cooperativa, dels seus treballadors, així com de la difusió del cooperativisme.
 • L’atenció a objectius d’incidència social i de lluita contra l’exclusió social.
 • El pagament de les quotes de la federació a la qual pertany la cooperativa.
 • Les accions que fomentin la responsabilitat social empresarial.
 • La promoció de la creació de noves empreses cooperatives i el creixement de les cooperatives ja constituïdes. 

És l’ASSEMBLEA GENERAL la que ha de fixar les línies bàsiques d’aplicació del Fons d’Educació i Promoció Cooperatives, les dotacions del qual han de figurar en el passiu del balanç separadament d’altres partides.(art. 85 de la Llei 12/2015, de 9 de juliol) i (art. 25 estatuts socials de L’ECONOMAT SOCIAL)

DESTÍ DEL FEPC EN EL CAS DE DISSOLUCIÓ O TRANSFORMACIÓ DE LA COOPERATIVA: s’haurà de posar a disposició de l’entitat federativa a la qual estigui associada la cooperativa, i si no ho estigués, l’Assemblea General podrà assignar a quina entitat es posarà a disposició aquests fons.